مشروح خبر

راهکارهای کاهش مصرف انرژی


با بکارگیری راهکارهای کاهش مصرف انرژی گرمایشی دربخش ساختمان 35درصد هزینه های خودراکاهش دهید

 

به گزارش دفترروابط عمومی سازمان بهره وری انرژی ایران(سابا):

خانم مهندس الهام شاه حسینی کارشناس دفترمطالعات وبهره وری انرژی دربخش ساختمان گفت : بخش خانگی با متوسط مصرف 41387 میلیون مترمکعب درطی 9سال درکشور41  درصد از کل مصرف (93تا85) بیشترین مصرف گازطبیعی رابه خوداختصاص داده است. برهمین اساس با اجرای تعدادی از راهکارهای کاهش مصرف انرژی گرمایشی دربخش ساختمانها ازجمله عایق کاری سیستم تاسیسات و لوله ها ، عایق کاری جداره خارجی ساختمان ونصب پنجره های دوجداره استاندارد علاوه برایجاد فضای مناسب برای زندگی ساکنین و افزایش سطح رفاه، مصرف انرژی دراین بخش حدود 35 درصدکاهش یابد .

وی گفت : نصب پنجره های دو جداره باقاب های فلزی ترمال بریک ، چوبی و یا   UP.V.C استاندارد باعث به حداقل رساندن نفوذ هوا ازبیرون به داخل ساختمان و جلوگیری ازاتلاف انرژی می شود این پنچره ها علاوه براینکه عایق صوتی خوبی هستند باعث کاهش اتلاف انرژی تا 70 درصد ، کاهش بارحرارتی (گاز) در زمستان و همچنین کاهش بار برودتی (برق) درفصل تابستان و جلوگیری ازورود گرد و غبار و کاهش آلودگی های صوتی نیز می گردند.

شاه حسینی درادامه افزود : عایق کاری نقش بسیارمهمی درگرم نگه داشتن ساختمان درفصل زمستان وخنکی آن درتابستان دارد به طوری که به کمک عایق کاری می توان دمای داخلی یک ساختمان رادرزمستان 5درجه گرمتر و در تابستان تا 10 درجه خنک ترنگه داشت . براساس گزارش های فنی هرچه میزان مقاومت حرارتی عایق بالاترباشد ، آن عایق حرارت کمتری را ازخود عبور خواهد داد .

به عقیده کارشناسان سابا ، درزبندی درب و پنچره های ساختمان یکی دیگر از راهکارهای جلوگیری ازاتلاف انرژی دراین بخش به شمارمی رودکه معمولا اولین اقدام با درزبندی منافذ یامکان های غیرمتحرک آغاز می شود که بیشترین اتلاف را به خود اختصاص  داده اند .ضمنا بهتراست درزگیرهایی انتخاب شوند که علاوه برمنعطف بودن ، طول عمربالایی نیز داشته باشند.